การขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 2/2563

สำหรับนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

• ให้นักศึกษาอ่านประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้ละเอียดครบถ้วน คลิกเพื่ออ่านประกาศ

• นักศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นขอสำเร็จการศึกษาต้องเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563

• ให้นักศึกษาเตรียมไฟล์รูปถ่ายชุดครุยสำหรับ Upload เข้าระบบขอสำเร็จการศึกษา
ข้อจำกัดไฟล์รูปถ่ายชุดครุย
- ขนาด 1x1.5 นิ้ว
- ขนาดไฟล์ไม่เกิน 200 KB
- ไฟล์ชนิด JPEG image (.JPG) เท่านั้น
- ตั้งชื่อไฟล์รูปเป็น “รหัสประจำตัวนักศึกษา”

• ให้ดำเนินการยื่นขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ที่ reg.mfu.ac.th เลือกเมนู “ระบบขอสำเร็จการศึกษา”
พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและค่าเอกสาร ฉบับสำเร็จการศึกษา

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เท่านั้น

และตรวจสอบตัวสะกดชื่อ - นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด เชื้อชาติ สัญชาติ ให้ถูกต้อง
เพราะจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก หลังจากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญา

*** หากมีหนี้สินค้างชำระต่อมหาวิทยาลัย ต้องดำเนินการชำระให้เรียบร้อย
จึงจะสามารถ Log in เข้าระบบขอสำเร็จการศึกษาได้ ***

• ใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาให้นำส่งส่วนทะเบียนฯ ภายในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

• กรณีที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ไม่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานี้
ต้องยื่นขอสำเร็จการศึกษาใหม่ ในภาคการศึกษาถัดไป
โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและค่าเอกสาร ฉบับสำเร็จการศึกษาอีก

• หากไม่ได้ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในเวลาที่กำหนด อาจจะไม่ถูกเสนอรายชื่อ
เพื่อขออนุมัติให้สำเร็จการศึกษา จะต้องรักษาสถานภาพฯ ในภาคการศึกษาถัดไป

ระบบขอสำเร็จการศึกษา
ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   10 กุมภาพันธ์ 2564
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH