นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

ประกาศ การยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

ให้นักศึกษาปฏิบัติดังนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อ ซึ่งนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 นี้เท่านั้น

2. เตรียมไฟล์รูปชุดครุยสำหรับ Upload เข้าสู่ระบบ
ข้อจำกัดรูปชุดครุย
• ขนาด 1x1.5 นิ้ว
• ไฟล์ไม่เกิน 200 KB
• ไฟล์ชนิด JPEG image (.JPG) เท่านั้น
• ตั้งชื่อไฟล์รูปเป็น “รหัสประจำตัวนักศึกษา”
• นักศึกษาที่เป็นนักศึกษาวิชาทหาร แต่ยังไม่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งยศ “ว่าที่ร้อยตรี” อย่างเป็นทางการ
ให้ใช้รูปชุดครุยด้วยชุดนักศึกษาเท่านั้น

3. ดำเนินการยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านทางระบบขอสำเร็จการศึกษา (reg.mfu.ac.th)

ภายในวันจันทร์ที่ 14 – วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เท่านั้น

พร้อมทั้งตรวจสอบตัวสะกดชื่อ - นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด เชื้อชาติ
สัญชาติ ให้ถูกต้อง
มิฉะนั้นจะมีผลต่อการเสนอชื่อขออนุมัติปริญญาและใบปริญญาบัตร
ซึ่งจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีกหลังจากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญาแล้ว

*** หากมีหนี้สินค้างชำระต่อมหาวิทยาลัย ต้องดำเนินการชำระให้เรียบร้อย
จึงจะสามารถ Login เข้าระบบขอสำเร็จการศึกษาได้ ***

4. กรณีที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ไม่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563
นักศึกษาจะต้องดำเนินการยื่นขอสำเร็จการศึกษาใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป

5. นักศึกษาที่ไม่ได้ดำเนินการยื่นขอสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด
จะถือว่าไม่ประสงค์ที่จะขอสำเร็จการศึกษาและไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

หมายเหตุ
- หากไม่พบชื่อให้ติดต่อส่วนทะเบียนฯ โดยด่วน!! หรือโทร 0 5391 6547

- ใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ให้นำส่งส่วนทะเบียนฯ ภายในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564

- สามารถติดตามข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตรทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://www.mfu.ac.th

ตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   17 พฤศจิกายน 2563
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH