ยื่นผลสอบ HSK ทดแทน Exit-Examination 4/2563


การนำผลการสอบ HSK มาทดแทน Exit-Examination ครั้งที่ 4/2563 (สอบวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2564)
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (เฉพาะนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2560)
หากประสงค์จะนำผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาจีน (HSK) มาทดแทนผลการสอบรายวิชา Major
ให้ยื่นคำร้องขอยื่นผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาจีน (HSK) พร้อมสำเนาผลการสอบ (HSK) ที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาแล้ว ณ ส่วนทะเบียนและประมวลผล
ภายในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น

Download คำร้องขอยื่นผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาจีน (HSK)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและจัดสอบ
โทร.053-916374
ประกาศโดย   Registrar   วันที่ประกาศ   26 เมษายน 2564
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH