ประกาศการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563


นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ สามารถรับบัตรประจำตัวนักศึกษา

ได้ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขา มฟล อาคาร D1 ชั้น 1
เวลา 08.30-15.30 น. (เฉพาะวันทำการ)
สิ่งที่ต้องเตรียม ดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
(กรณีย้ายทะเบียนบ้านเข้า มฟล. ให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านเดิมก่อนย้าย)

ให้นักศึกษารับบัตรนักศึกษาด้วยตนเอง
(ห้ามรับแทนทุกกรณี)

ตรวจสอบรายชื่อ รอบที่ 3

สำหรับ รายชื่อรอบที่ 1-2 ที่ยังไม่ได้รับบัตร
ให้ติดต่อรับที่ธนาคารกรุงเทพ สาขา มฟล.
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายชื่อนักศึกษารับบัตรประจำตัวนักศึกษา รอบที่ 1

ตรวจสอบรายชื่อ รอบที่ 1/1

ตรวจสอบรายชื่อ รอบที่ 1/2

ตรวจสอบรายชื่อ รอบที่ 2

ประกาศโดย   Division of Registrar   วันที่ประกาศ   7 สิงหาคม 2563
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH