นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะขอลงทะเบียนเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 1/2563

ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   30 มิถุนายน 2563
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH