ข่าวประชาสัมพันธ์ นศ.หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และนศ.หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รหัส 5832101xxx 5932101xxx 6032101xxx 6132101xxx และนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต รหัส 6032201xxx

         ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ออกมาตรการเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปีการศึกษา 2563 ดังนี้

1. ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายปกติ
2. ไม่เก็บค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า

          ดังนั้น นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รหัส 5832101xxx 5932101xxx 6032101xxx 6132101xxx และนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต รหัส 6032201xxx ที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายปกติ และค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า ตามกำหนดการปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ไปเรียบร้อยแล้ว นั้น ส่วนทะเบียนและประมวลผล จะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. คืนค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายปกติ และค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
2. ปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายปกติ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล
โทรศัพท์ 053-916371
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   27 พฤษภาคม 2563
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH