การรับหนังสือสำคัญทางการศึกษา (ฉบับสำเร็จการศึกษา) เดือนมีนาคม

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามรายชื่อดังต่อไปนี้

อนุปริญญานิติศาสตร์

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

สามารถติดต่อขอรับหนังสือรับรองคุณวุฒิ และ Transcript ฉบับสำเร็จการศึกษาได้ที่
ส่วนทะเบียนและประมวลผล (เฉพาะนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองคุณวุฒิ และ Transcript ฉบับสำเร็จการศึกษาไว้เท่านั้น)

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

หากไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้ จะต้องมีหนังสือมอบฉันทะ
และแนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน
ของผู้มอบและผู้รับมอบด้วย สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะได้ที่ http://reg.mfu.ac.th
กดปุ่ม Download แบบฟอร์ม

สำหรับนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอให้ส่วนทะเบียนและประมวลผลจัดส่งหนังสือสำคัญทางการศึกษา
ทางไปรษณีย์ให้ ส่วนทะเบียนและประมวลผลจะดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ตั้งแต่
วัน พฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563

นักศึกษาสามารถตรวจสอบหมายเลขพัสดุไปรษณีย์
ได้จากระบบขอหนังสือสำคัญทางการศึกษาออนไลน์
ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563

ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   9 มีนาคม 2563
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH