ประกาศ สำนักวิชาศิลปศาสตร์วางแผนจะเปิดรายวิชา ในภาคเรียน 3/2562

สำนักวิชาศิลปศาสตร์วางแผนจะเปิดรายวิชาดังต่อไปนี้
ในภาคเรียน 3/2562
นักศึกษาท่านใดมีความประสงค์จะลงทะเบียน ให้มาลงชื่อด่วน
ที่สำนักวิชาฯ ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2563 ก่อนเวลา 16.00 น.
หมายเหตุ: ทางสำนักวิชาศิลปศาสตร์จะพิจารณาอนุมัติผู้มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขก่อน ในช่วงอนุมัติลงทะเบียนล่วงหน้า

ลำดับ

รหัสรายวิชา

รายวิชา

เงื่อนไข

1

1006124

English 3

ID 59xxxxxxx, นักศึกษาคาดว่าจะจบการศึกษาในภาคเรียนที่ 3/2562, นักศึกษาที่ได้รับสัญลักษณ์ F หรือ W

2

1006125

English 4

ID 59xxxxxxx, นักศึกษาคาดว่าจะจบการศึกษาในภาคเรียนที่ 3/2562, นักศึกษาที่ได้รับสัญลักษณ์ F หรือ W

3

1006142

Foundations of College English 2

ID 6231006xxx

4

1006481

Senior Project

ID 5931006xxx

5

1006482

Research and Seminar

ID 5931006xxx

ประกาศโดย   สำนักวิชาศิลปศาสตร์   วันที่ประกาศ   5 มีนาคม 2563
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH