ยื่นผลสอบ HSK ทดแทน Exit-Examination 3/2562


การนำผลการสอบ HSK มาทดแทน Exit-Examination ครั้งที่ 3/2562 (สอบวันที่ 18-19 เมษายน 2563)
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
หากประสงค์จะนำผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาจีน (HSK) มาทดแทนผลการสอบรายวิชา Major
ให้ยื่นคำร้องขอยื่นผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาจีน (HSK) พร้อมสำเนาผลการสอบ (HSK) ที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาแล้ว ณ ส่วนทะเบียนและประมวลผล
ภายในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เท่านั้น

Download คำร้องขอยื่นผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาจีน (HSK) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและจัดสอบ
โทร.053-916374
ประกาศโดย   Registra   วันที่ประกาศ   28 กุมภาพันธ์ 2563
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH