กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนรายวิชา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 ฉบับที่ 2

กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนรายวิชา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
ระดับปริญญาตรี ฉบับที่ 2

ให้ติดต่อรับใบแจ้งยอดชำระค่าเทียบโอนได้ที่ ณ ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
ส่วนทะเบียนและประมวลผล
อาคาร AS ห้อง 107 เวลา 08.00-16.00 น.

ตั้งแต่วันนี้ – 13 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ: มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการขอเทียบโอนรายวิชาดังกล่าว
สอบถามเพิ่มเติม
โทร 053-916372
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   21 พฤศจิกายน 2562
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH