ประกาศนักศึกษาที่มีภาระหนี้สินค้างชำระ

นักศึกษาที่มีภาระหนี้สินค้างชำระกับทางมหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการชำระเงินให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ ส่วนการเงินและบัญชี อาคาร AD 2 หากไม่ชำระเงินภายในกำหนดส่วนการเงินและบัญชีจะดำเนินการล็อคระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาต่อไป
ประกาศโดย   ส่วนการเงินและบัญชี   วันที่ประกาศ   14 พฤศจิกายน 2562
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH