นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562

ประกาศ การยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562

ให้นักศึกษาปฏิบัติดังนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อ ซึ่งนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ในภาคการศึกษานี้เท่านั้น รวมถึงรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 และ 2

2. เตรียมไฟล์รูปชุดครุยสำหรับ Upload เข้าสู่ระบบ
ข้อจำกัดรูปชุดครุย
• ขนาด 1x1.5 นิ้ว
• ไฟล์ไม่เกิน 200 KB
• ไฟล์ชนิด JPEG image (.JPG) เท่านั้น
• ตั้งชื่อไฟล์รูปเป็น “รหัสประจำตัวนักศึกษา”
• นักศึกษาที่เป็นนักศึกษาวิชาทหาร แต่ยังไม่ได้รับคำสั่งแต่ตั้งยศ “ว่าที่ร้อยตรี” อย่างเป็นทางการ
ให้ใช้รูปชุดครุยด้วยชุดนักศึกษาเท่านั้น

3. ดำเนินการขอสำเร็จการศึกษาผ่านทาง http://graduate-ceremony.mfu.ac.th/graduaterequest

ภายในวันจันทร์ที่ 16 – วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 เท่านั้น

พร้อมทั้งตรวจสอบตัวสะกดชื่อ - นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด เชื้อชาติ
สัญชาติ ให้ถูกต้อง
มิฉะนั้นจะมีผลกับการเสนอรายชื่อขออนุมัติปริญญาและใบปริญญาบัตร
นักศึกษาจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีกหลังจากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญาแล้ว

*** หากมีหนี้สินค้างชำระต่อมหาวิทยาลัย ต้องดำเนินการชำระให้เรียบร้อย
จึงจะสามารถ Login ขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ได้ ***

4. กรณีที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ไม่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานี้
นักศึกษาจะต้องดำเนินการยื่นขอสำเร็จการศึกษาใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป

หมายเหตุ
- หากไม่พบชื่อให้ติดต่อส่วนทะเบียนฯ โดยด่วน!! หรือโทร 0 5391 6547

- นักศึกษาที่ไม่ได้ดำเนินการยื่นขอสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด
จะถือว่าไม่ประสงค์ที่จะขอสำเร็จการศึกษาและไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

- คำร้องขอสำเร็จการศึกษา นำส่งส่วนทะเบียนฯ ภายในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563

- สามารถติดตามข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตรทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://www.mfu.ac.th

ตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   13 พฤศจิกายน 2562
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH