ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 6/2561


1. รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
     ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 6

     ในวันเสาร์ ที่ 24 – วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม 2562
     ทั้งนี้นักศึกษาสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมการสอบ
     และชำระค่าธรรมเนียมการสอบได้
     ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 - วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562

2. วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ

ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   8 สิงหาคม 2562
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH