ขยายเวลารับสมัครโครงการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเข้าศึกษาใหม่ (แบบมีเงื่อนไข)


ขยายเวลาการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562

ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีนโยบายเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หรือนักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ทุกสาขาวิชา ให้มีโอกาสสมัครสอบคัดเลือกเพื่อกลับเข้าศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 ระบบรับตรงอิสระ โครงการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกลับเข้าศึกษาใหม่ (แบบมีเงื่อนไข) ซึ่งนักศึกษาที่เข้าศึกษาใหม่ด้วยโครงการนี้ จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในภาคการศึกษาแรก ไม่น้อยกว่า 2.00 หากผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) น้อยกว่า 2.00 จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทันที


สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อโครงการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกลับเข้าศึกษาใหม่ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ให้ศึกษาคุณสมบัติการรับสมัคร คลิกที่นี่เพื่ออ่านคุณสมบัติการรับสมัคร

2. หากสนใจเข้าศึกษาใหดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร

3. ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร (ตามข้อ 2) ด้วยตนเองที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายรับนักศึกษา ห้อง 108 (ตามวันและเวลาที่กำหนด)

4. ส่วนทะเบียนและประมวลผลแจ้งผลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นรายบุคคล (ทางโทรศัพท์) ภายในวันศุกร์ที่ 26 กรกฏาคม 2562

5. ผู้ผ่านการคัดเลือกให้บันทึกระเบียนประวัติและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 - วันที่ 7 สิงหาคม 2562

6. ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล ห้อง 108

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล
โทร.0-5391-6105
ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   10 กรกฏาคม 2562
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH