ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 4/2561


1. รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
     ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 4

     ในวันเสาร์ ที่ 8 – วันอาทิตย์ ที่ 9 มิถุนายน 2562
     ทั้งนี้นักศึกษาสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมการสอบ
     และชำระค่าธรรมเนียมการสอบได้
     ตั้งแต่วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม - วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562

2. วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ

ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   15 พฤษภาคม 2562
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH