ประกาศนักศึกษาที่มีหนี้สินค้างชำระ

นักศึกษาที่มีหนี้สินค้างชำระกับทางมหาวิทยาลัย ให้ติดต่อชำระเงินที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคาร AD 2 ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 หากพ้นกำหนดการดังกล่าวส่วนการเงินและบัญชีจะดำเนินการล็อคระบบลงทะเบียนเรียนต่อไป
ประกาศโดย   ส่วนการเงินและบัญชี   วันที่ประกาศ   25 เมษายน 2562
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH