ประกาศรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกลับเข้าศึกษาใหม่ รอบที่ 5

ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีนโยบายเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หรือนักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ทุกสาขาวิชา ให้มีโอกาสสมัครสอบคัดเลือกเพื่อกลับเข้าศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 ระบบรับตรงอิสระ โครงการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกลับเข้าศึกษาใหม่ (แบบมีเงื่อนไข) ซึ่งนักศึกษาที่เข้าศึกษาใหม่ด้วยโครงการนี้ จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในภาคการศึกษาแรก ไม่น้อยกว่า 2.00 หากผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) น้อยกว่า 2.00 จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทันที

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อโครงการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกลับเข้าศึกษาใหม่

1. ให้อ่านคุณสมบัติการรับสมัคร ขั้นตอน และกำหนดการรับสมัครให้ครบถ้วน คลิกเพื่ออ่านประกาศ

2. เข้าสู่ระบบรับสมัครได้ระหว่าง วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม - วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562

เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์คลิกที่นี่


3. หากผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมและจัดส่งเอกสารการสมัครเรียบร้อยแล้ว
หลังจากนั้น 5 วัน ให้ผู้สมัครเข้าสู่เว็บไซต์ http://applicant.mfu.ac.th/applicantnew/applicantStatus/Login?e=623070 เพื่อตรวจสอบสถานะการสมัคร

4. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกได้ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ https://reg.mfu.ac.th/

5. สอบสัมภาษณ์ (ทางโทรศัพท์ หรือ ด้วยตนเอง ตามที่สำนักวิชากำหนด) ระหว่างวันที่ 20 - 26 มิถุนายน 2562

6. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ https://reg.mfu.ac.th/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล
โทร.0-5391-6105
ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   1 เมษายน 2562
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH