นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 2/2561

ประกาศ การยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ

ให้นักศึกษาปฏิบัติดังนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อ หากไม่พบชื่อให้ติดต่อส่วนทะเบียนและประมวลผล โดยด่วน!!
หรือโทร 0 5391 6547

2. เตรียมไฟล์รูปถ่ายชุดครุยสำหรับ Upload เข้าสู่ระบบ
ข้อจำกัดรูปถ่ายชุดครุย
• ขนาด 1x1.5 นิ้ว
• ขนาดไฟล์ไม่เกิน 200 KB
• ไฟล์ชนิด JPEG image (.JPG) เท่านั้น
• ตั้งชื่อไฟล์รูปเป็น “รหัสประจำตัวนักศึกษา”

3. ดำเนินการขอสำเร็จการศึกษาผ่านทาง reg.mfu.ac.th ที่เมนูขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
ภายในวันจันทร์ที่ 1 – วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 เท่านั้น
พร้อมทั้งตรวจสอบตัวสะกดชื่อ - นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด เชื้อชาติ
สัญชาติ ให้ถูกต้อง
มิฉะนั้นจะมีผลกับการเสนอรายชื่อขออนุมัติปริญญาและใบปริญญาบัตร
นักศึกษาจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีกหลังจากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญาแล้ว

*** หากมีหนี้สินค้างชำระต่อมหาวิทยาลัย ต้องดำเนินการชำระให้เรียบร้อย
จึงจะสามารถเข้าระบบขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ได้ ***

4. กรณีที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์แล้ว
แต่ไม่สำเร็จการศึกษาภายในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
นักศึกษาจะต้องดำเนินการยื่นขอสำเร็จการศึกษาใหม่ ในภาคการศึกษาถัดไป

หมายเหตุ
- นักศึกษาที่ไม่ได้ดำเนินการยื่นขอสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด
จะถือว่าไม่ประสงค์ที่จะขอสำเร็จการศึกษาและไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

- คำร้องขอสำเร็จการศึกษา นำส่งส่วนทะเบียนฯ ภายในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562

- สามารถติดตามข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
http://www.mfu.ac.th

ตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   14 มีนาคม 2562
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH