ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Exit-Exam ครั้งที่ 3/2561

นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา (Exit-Examination) จะต้องมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00 และลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตร ยกเว้นรายวิชาสหกิจศึกษา หรือรายวิชาฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพ ที่จะต้องลงเรียนในภาคการศึกษาถัดไป

ขอให้ตรวจสอบผู้มีสิทธิ์สอบ Exit-Exam ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

สำนักวิชาการจัดการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

สำนักวิชานิติศาสตร์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

สำนักวิชานวัตกรรมสังคม

สำนักวิชาจีนวิทยา

หากไม่มีรายชื่อให้ติดต่อส่วนทะเบียนและประมวลผล โดยด่วน!!

โทร.0 5391 6546
ประกาศโดย   ฝ่ายระเบียนการศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   6 มีนาคม 2562
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH