นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561

ประกาศ การยื่นขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561

ให้นักศึกษาปฏิบัติดังนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อ ซึ่งนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ในภาคการศึกษานี้เท่านั้น โดยรวมถึงรายวิชาสหกิจศึกษา (ฝึกงาน)
หรือรายวิชาฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพ

2. เตรียมไฟล์รูปถ่ายชุดครุยสำหรับ Upload เข้าสู่ระบบ
ข้อจำกัดรูปถ่ายชุดครุย
• ขนาด 1x1.5 นิ้ว
• ขนาดไฟล์ไม่เกิน 200 KB
• ไฟล์ชนิด JPEG image (.JPG) เท่านั้น
• ตั้งชื่อไฟล์รูปเป็น “รหัสประจำตัวนักศึกษา”
• นักศึกษาที่เป็นนักศึกษาวิชาทหาร แต่ยังไม่ได้รับคำสั่งแต่ตั้งยศ “ว่าที่ร้อยตรี”
อย่างเป็นทางการ ให้ใช้รูปถ่ายชุดครุยด้วยชุดนักศึกษาเท่านั้น

3. ดำเนินการขอสำเร็จการศึกษาผ่านทาง http://graduate-ceremony.mfu.ac.th/graduaterequest

ภายในวันจันทร์ที่ 11 – วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เท่านั้น

พร้อมทั้งตรวจสอบตัวสะกดชื่อ - นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด เชื้อชาติ
สัญชาติ ให้ถูกต้อง
มิฉะนั้นจะมีผลกับการเสนอรายชื่อขออนุมัติปริญญาและใบปริญญาบัตร
นักศึกษาจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีกหลังจากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญาแล้ว

*** หากมีหนี้สินค้างชำระต่อมหาวิทยาลัย ต้องดำเนินการชำระให้เรียบร้อย
จึงจะสามารถเข้าระบบขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ได้ ***

4. กรณีที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์แล้ว
แต่ไม่สำเร็จการศึกษาภายในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
นักศึกษาจะต้องดำเนินการยื่นขอสำเร็จการศึกษาใหม่ ในภาคการศึกษาถัดไป

หมายเหตุ
- หากไม่พบชื่อให้ติดต่อส่วนทะเบียนและประมวลผล โดยด่วน!! หรือโทร 0 5391 6547

- นักศึกษาที่ไม่ได้ดำเนินการยื่นขอสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด
จะถือว่าไม่ประสงค์ที่จะขอสำเร็จการศึกษาและไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

- คำร้องขอสำเร็จการศึกษา นำส่งส่วนทะเบียนฯ ภายในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

- สามารถติดตามข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผ่านทาง http://www.mfu.ac.th

ตรวจสอบรายชื่อ

สำนักวิชา ศิลปศาสตร์

สำนักวิชา วิทยาศาสตร์

สำนักวิชา การจัดการ

สำนักวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิชา อุตสาหกรรมเกษตร

สำนักวิชา นิติศาสตร์

สำนักวิชา วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

สำนักวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ

สำนักวิชา พยาบาลศาสตร์

สำนักวิชา เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

สำนักวิชา แพทยศาสตร์

สำนักวิชา นวัตกรรมสังคม

สำนักวิชา จีนวิทยา

สำนักวิชา จีนวิทยา (ปริญญาใบที่สอง)

ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   4 มีนาคม 2562
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH