นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561

ประกาศ การยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561

ให้นักศึกษาปฏิบัติดังนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อ หากไม่พบชื่อให้ติดต่อส่วนทะเบียนและประมวลผล โดยด่วน!!
หรือโทร 0 5391 6547

2. เตรียมไฟล์รูปถ่ายชุดครุยสำหรับ Upload เข้าสู่ระบบ
ข้อจำกัดรูปถ่ายชุดครุย
• ขนาด 1x1.5 นิ้ว
• ขนาดไฟล์ไม่เกิน 200 KB
• ไฟล์ชนิด JPEG image (.JPG) เท่านั้น
• ตั้งชื่อไฟล์รูปเป็น “รหัสประจำตัวนักศึกษา”
• นักศึกษาที่เป็นนักศึกษาวิชาทหาร แต่ยังไม่ได้รับคำสั่งแต่ตั้งยศ “ว่าที่ร้อยตรี”
อย่างเป็นทางการ ให้ใช้รูปถ่ายชุดครุยด้วยชุดนักศึกษาเท่านั้น

3. ดำเนินการขอสำเร็จการศึกษาผ่านทาง reg.mfu.ac.th ที่เมนูขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
ภายในวันจันทร์ที่ 8 – วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เท่านั้น
พร้อมทั้งตรวจสอบตัวสะกดชื่อ - นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด เชื้อชาติ
สัญชาติ ให้ถูกต้อง
มิฉะนั้นจะมีผลกับการเสนอรายชื่อขออนุมัติปริญญาและใบปริญญาบัตร
นักศึกษาจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีกหลังจากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญาแล้ว

*** หากมีหนี้สินค้างชำระต่อมหาวิทยาลัย ต้องดำเนินการชำระให้เรียบร้อย
จึงจะสามารถเข้าระบบขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ได้ ***

4. สามารถตรวจสอบประวัติการยื่นขอสำเร็จการศึกษา
ผ่านระบบขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ โดยการ login เข้าสู่ระบบ

5. กรณีที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์แล้ว
แต่ไม่สำเร็จการศึกษาภายในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
นักศึกษาจะต้องดำเนินการยื่นขอสำเร็จการศึกษาใหม่ ในภาคการศึกษาถัดไป

6. สามารถติดตามข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
http://www.mfu.ac.th

หมายเหตุ
- คำร้องขอสำเร็จการศึกษา นำส่งส่วนทะเบียนฯ ภายในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561

- นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
รวมทั้งรายวิชาสหกิจศึกษา หรือรายวิชาฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพ

- นักศึกษาที่ไม่ได้ดำเนินการยื่นขอสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนดให้
จะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์ที่จะขอสำเร็จการศึกษาและไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ตรวจสอบรายชื่อ

สำนักวิชา ศิลปศาสตร์

สำนักวิชา วิทยาศาสตร์

สำนักวิชา การจัดการ

สำนักวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิชา อุตสาหกรรมเกษตร

สำนักวิชา นิติศาสตร์

สำนักวิชา วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

สำนักวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ

สำนักวิชา แพทยศาสตร์

สำนักวิชา เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

สำนักวิชา นวัตกรรมสังคม

สำนักวิชา จีนวิทยา

ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   21 กันยายน 2561
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH