ประกาศ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคน ทุกรหัส


นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ยังไม่ได้ยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ และมีผลการสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าเกณฑ์สำเร็จการศึกษา ซึ่งผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่สอบ ขอให้นักศึกษานำผลการสอบภาษาอังกฤษมายื่นได้ที่สำนักงานบัณฑิตศึกษา พร้อมแบบฟอร์ม DGC 24 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

แบบฟอร์ม

คลิก

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2553-2559
ให้ใช้ผลการสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้

คลิกดูรายละเอียด

คลิกดูรายละเอียด

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
ให้ใช้ผลการสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้

คลิกดูรายละเอียด

สอบถาม 053-916140

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   25 กรกฏาคม 2561
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH