รับสมัคร โครงการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกลับเข้าศึกษาใหม่ (แบบมีเงื่อนไข)

ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีนโยบายเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หรือนักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ทุกสาขาวิชา ให้มีโอกาสสมัครสอบคัดเลือกเพื่อกลับเข้าศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5 ระบบรับตรงอิสระ โครงการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกลับเข้าศึกษาใหม่ (แบบมีเงื่อนไข) ซึ่งนักศึกษาที่เข้าศึกษาใหม่ด้วยโครงการนี้ จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในภาคการศึกษาแรก ไม่น้อยกว่า 2.00 หากผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) น้อยกว่า 2.00 จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทันที คลิกเพื่ออ่านประกาศ

- รับสมัคร วันจันทร์ที่ 11- วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์คลิกที่นี่
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561
- สอบสัมภาษณ์ (ทางโทรศัพท์ หรือ ด้วยตนเอง ตามที่สำนักวิชากำหนด) วันที่ 28 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2561

ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   8 มิถุนายน 2561
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH