กำหนดการชำระเงินลงทะเบียนปกติ 1/2561 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รหัส 56, 57 และ 58

ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   22 มีนาคม 2561
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH