นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา สำนักวิชาการจัดการ (ปริญญาโท)

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา สำนักวิชาการจัดการ ระดับปริญญาโท

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560


ตรวจสอบรายชื่อ


นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อและเตรียมไฟล์รูปถ่ายชุดครุย

เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์

ในระหว่าง วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม – วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561

และ Upload รูปถ่ายชุดครุย เข้าสู่ระบบด้วย


หมายเหตุ

1. หากไม่มีรายชื่อให้ติดต่อส่วนทะเบียนและประมวลผล โดยด่วน!! 0 5391 6547

2. ข้อจำกัดรูปถ่ายชุดครุย

• ขนาด 1x1.5 นิ้ว

• ขนาดไฟล์ไม่เกิน 200 KB

• ไฟล์ชนิด JPEG image (.JPG) เท่านั้น

• ตั้งชื่อไฟล์รูปเป็น “รหัสประจำตัวนักศึกษา”

3. นักศึกษาที่เป็นนักศึกษาวิชาทหาร แต่ยังไม่ได้รับคำสั่งแต่ตั้งยศ

“ว่าที่ร้อยตรี” อย่างเป็นทางการ ขอให้ใช้ถ่ายรูปชุดครุยด้วยชุดนักศึกษาเท่านั้น

4. กรณีที่นักศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว

แต่ไม่สำเร็จการศึกษาภายในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560

นักศึกษาจะต้องดำเนินการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป

ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   7 มีนาคม 2561
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH