ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Exit-Exam ครั้งที่ 3/2560

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา ยกเว้นรายวิชาสหกิจศึกษา หรือรายวิชาฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพ ที่จะต้องลงเรียนในภาคการศึกษาถัดไป (GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00)
ขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา (Exit-Examination)


สำนักวิชาศิลปศาสตร์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

สำนักวิชาการจัดการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

สำนักวิชานิติศาสตร์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

สำนักวิชานวัตกรรมสังคม

สำนักวิชาจีนวิทยา


หากไม่มีรายชื่อให้ติดต่อส่วนทะเบียนและประมวลผล โดยด่วน!!
(ภายในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561)

โทร.0 5391 6546

หมายเหตุ
ครั้งที่ของการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3 ระบบจะแสดงผลเป็นครั้งที่ 4/2560
ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2561
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH