นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560


สำนักวิชา ศิลปศาสตร์

สำนักวิชา วิทยาศาสตร์

สำนักวิชา การจัดการ

สำนักวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิชา อุตสาหกรรมเกษตร

สำนักวิชา นิติศาสตร์

สำนักวิชา วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

สำนักวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ

สำนักวิชา พยาบาลศาสตร์

สำนักวิชา เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

สำนักวิชา นวัตกรรมสังคม

สำนักวิชา จีนวิทยานักศึกษาตรวจสอบรายชื่อและเตรียมไฟล์รูปถ่ายชุดครุย

เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์

ในระหว่าง วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ – วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561

และ Upload รูปถ่ายชุดครุย เข้าสู่ระบบด้วย


หมายเหตุ

1. นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา

รวมทั้งรายวิชาสหกิจศึกษา หรือรายวิชาฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพ

2. หากไม่มีรายชื่อให้ติดต่อส่วนทะเบียนและประมวลผล โดยด่วน!! 0 5391 6547

3. ข้อจำกัดรูปถ่ายชุดครุย

• ขนาด 1x1.5 นิ้ว

• ขนาดไฟล์ไม่เกิน 200 KB

• ไฟล์ชนิด JPEG image (.JPG) เท่านั้น

• ตั้งชื่อไฟล์รูปเป็น “รหัสประจำตัวนักศึกษา”

4. นักศึกษาที่เป็นนักศึกษาวิชาทหาร แต่ยังไม่ได้รับคำสั่งแต่ตั้งยศ

“ว่าที่ร้อยตรี” อย่างเป็นทางการ ขอให้ใช้ถ่ายรูปชุดครุยด้วยชุดนักศึกษาเท่านั้น

5. กรณีที่นักศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว

แต่ไม่สำเร็จการศึกษาภายในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560

นักศึกษาจะต้องดำเนินการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   7 กุมภาพันธ์ 2561
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH