หลักเกณฑ์การนำผลการสอบวัดความรู้ภาษาจีน (HSK) มาทดแทนผลการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ สามารถนำผลการสอบวัดความรู้ภาษาจีน (HSK) ในระดับ 5 ขึ้นไป
มาทดแทนผลการสอบผลการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาของรายวิชาความรู้ความสามารถในเนื้อหา
และการประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขาวิชา (เฉพาะนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2560)
ให้ยื่นคำร้องขอยื่นผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาจีน (HSK) พร้อมสำเนาผลการสอบ (HSK)
ที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาแล้ว ณ ส่วนทะเบียนและประมวลผล
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์การนำผลการสอบวัดความรู้ภาษาจีน (HSK) มาทดแทนผลการสอบ
วัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา (Exit-Examination) ของรายวิชาความรู้ความสามารถในเนื้อหาและการประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขาวิชา
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกการนำผลการสอบวัดความรู้ภาษาจีน (HSK) มาทดแทนผลการสอบ
วัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา (Exit Examination) ของรายวิชาความรู้ความสามารถในเนื้อหาและการประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขาวิชาทางด้านภาษาจีน
Download คำร้องขอยื่นผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาจีน (HSK)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและจัดสอบ
โทร.053-916374
ประกาศโดย   Registrar   วันที่ประกาศ   19 มกราคม 2561
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH