ยื่นผลสอบ HSK ทดแทน Exit-Examination 3/2560


การนำผลการสอบ HSK มาทดแทน Exit-Examination ครั้งที่ 3/2560 (สอบวันที่ 17-18 มีนาคม 2561)
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
หากประสงค์จะนำผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาจีน (HSK) มาทดแทนผลการสอบรายวิชา Major
ให้ยื่นคำร้องขอยื่นผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาจีน (HSK) พร้อมสำเนาผลการสอบ (HSK) ที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาแล้ว ณ ส่วนทะเบียนและประมวลผล
ภายในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เท่านั้น

Download คำร้องขอยื่นผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาจีน (HSK)
ประกาศโดย   Registrar   วันที่ประกาศ   15 มกราคม 2561
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH