นักศึกษาที่คงค้างสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาให้รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา


นักศึกษาที่คงค้างสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
หรือที่ยังสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาไม่ผ่าน
ที่ไม่มีรายวิชาที่จะลงทะเบียน
ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560
ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ภายในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561
มิฉะนั้นจะพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา

ดาวน์โหลดคำร้อง

ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   10 มกราคม 2561
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH