สรุปรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้แจ้งหรือยืนยันการแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าไม่สมบูรณ์


รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน
หรือ ยังยืนยันแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560
ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2560

ทั้งนี้ให้นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ด้วย

และกรณีนักศึกษาที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน
รายวิชา Co-operative Education
และ รายวิชา Professional Experience
ไม่ต้องทำการแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า
ส่วนทะเบียนและประมวลผล
จะดำเนินการลงทะเบียนเรียนให้

หมายเหตุ : หากนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
ไม่ต้องทำการแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า

คลิกดูรายชื่อ

ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   7 ธันวาคม 2560
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH