ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 2/2560

1. รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2

2. กำหนดการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
คือวันเสาร์ ที่ 23 – วันอาทิตย์ ที่ 24 ธันวาคม 2560

ทั้งนี้นักศึกษาสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมการสอบ
และชำระค่าธรรมเนียมการสอบได้
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 – วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560
ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   4 ธันวาคม 2560
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH