นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

รายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560


สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ตรวจสอบรายชื่อ


นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา โปรดตรวจสอบรายชื่อ

และเตรียมไฟล์รูปถ่ายชุดครุย

เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์

ในระหว่างวันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม – วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560

และ Up Load รูปถ่ายชุดครุย เข้าสู่ระบบด้วย


หมายเหตุ

1. หากนักศึกษาตรวจสอบรายชื่อเรียบร้อยแล้วไม่พบรายชื่อ

ให้ติดต่อส่วนทะเบียนและประมวลผลโดยด่วน

2. ข้อจำกัดรูปถ่ายชุดครุย

• ขนาด 1x1.5 นิ้ว

• ขนาดไฟล์ไม่เกิน 200 KB

• ไฟล์ชนิด JPEG image (.JPG) เท่านั้น

• ตั้งชื่อไฟล์รูปเป็น “รหัสประจำตัวนักศึกษา”

3. นักศึกษาที่เป็นนักศึกษาวิชาทหาร แต่ยังไม่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งยศ

“ว่าที่ร้อยตรี” อย่างเป็นทางการ ให้ใช้รูปถ่ายชุดครุยด้วยชุดนักศึกษาเท่านั้น

4. กรณีที่นักศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว

แต่ไม่สำเร็จการศึกษา ภายในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560

นักศึกษาจะต้องดำเนินการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป

ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   20 พฤศจิกายน 2560
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH