กำหนดการย้ายสาขาวิชา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560

สำหรับนักศึกษาที่จะขอย้ายสาขาวิชา

1. ให้อ่านขั้นตอน กำหนดการ และหลักเกณฑ์ในการย้ายสาขาวิชาให้ครบถ้วน
Download

2. ดาวน์โหลดคำร้องขอย้ายสาขาวิชา Download และยื่นคำร้องที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ได้ที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล

ตั้งแต่บัดนี้ – วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เท่านั้น
ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   31 ตุลาคม 2560
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH