ประกาศนักศึกษาที่มีภาระหนี้สินค้างชำระกับทางมหาวิทยาลัย

นักศึกษาที่มีภาระหนี้สินค้างชำระกับทางมหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการชำระเงินให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ ส่วนการเงินและบัญชี อาคาร AD2 หากนักศึกษาไม่ดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสิ้นในช่วงเวลาดังกล่าว ส่วนการเงินและบัญชีจะดำเนินการล็อคระบบลงทะเบียนเรียนต่อไป
ประกาศโดย   ส่วนการเงินและบัญชี   วันที่ประกาศ   30 ตุลาคม 2560
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH