ยื่นผลสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ(CEFR,TOEFL,IELTS)ทดแทน
Exit-Examination 2/2560


การนำผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ (CEFR,TOEFL,IELTS) มาทดแทน
Exit-Examination ครั้งที่ 2/2560
(สอบวันที่ 23-24 ธันวาคม 2560)

นักศึกษาที่มีผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้

1. มีผลคะแนนการสอบ CEFR เทียบเท่าหรือมากกว่าระดับ B2 เป็นต้นไป

2. มีผลคะแนนการสอบ TOEFL ดังนี้

- Paper based ตั้งแต่ 417 ขึ้นไป
- Internet based ตั้งแต่ 35 ขึ้นไป

3. มีผลคะแนนการสอบ IELTS ตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป
    สามารถนำผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ
    มาทดแทนผลการสอบรายวิชาความรู้ความสามารถในการใช้
    ภาษาอังกฤษ (Communicative English)
    โดยยื่นคำร้อง “ขอยื่นผลการสอบวัดความรู้ทางทางภาษาอังกฤษ”
    พร้อมสำเนาผลการสอบ (CEFR,TOEFL,IELTS)
    ที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาแล้ว ณ ส่วนทะเบียนและประมวลผล

ภายในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เท่านั้น

Download คำร้องขอยื่นผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาภาษาอังกฤษ
Download ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์การนำผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ มาใช้แทนผลการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา (Exit Examination) ในรายวิชาความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (Communicative English)
ประกาศโดย   Registrar   วันที่ประกาศ   22 ตุลาคม 2560
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH