ประกาศ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ที่อัพโหลดเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ครบ/ไม่สมบูรณ์

ด่วนที่สุด!!!!

นักศึกษาใหม่ (60x xxxx xxx) ที่เอกสาร ประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่สมบูรณ์
ให้ส่งเอกสารที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล หรือ จัดส่งเป็นไฟล์ .PDF มายัง E-mail: reg@mfu.ac.th

ภายในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560

มิฉะนั้น นักศึกษาจะไม่สามารถใช้ ระบบบริการการศึกษา (reg.mfu.ac.th) ได้

ตรวจสอบรายชื่อ

ผู้ร่วมเรียนบางรายวิชา

ระดับปริญญาตรี

ระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   20 กันยายน 2560
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH