การรับหนังสือสำคัญทางการศึกษา (ระดับอนุปริญญานิติศาสตร์)

นักศึกษาตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ตรวจสอบรายชื่อ

สามารถติดต่อขอรับหนังสือรับรองคุณวุฒิอนุปริญญานิติศาสตร์ และ Transcript ได้ที่
ส่วนทะเบียนและประมวลผล (เฉพาะนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองคุณวุฒิอนุปริญญานิติศาสตร์ และ Transcript ไว้เท่านั้น)

ตั้งแต่วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

หากไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้ จะต้องมีหนังสือมอบฉันทะ
และแนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน
ของผู้มอบและผู้รับมอบด้วย สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะได้ที่ http://reg.mfu.ac.th กดปุ่ม Download แบบฟอร์ม
ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   14 กันยายน 2560
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH