กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560


ระดับปริญญาตรี ตรวจสอบรายชื่อ


ระดับปริญญาโท ตรวจสอบรายชื่อ


ระดับปริญญาเอก ตรวจสอบรายชื่อ


นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา โปรดตรวจสอบรายชื่อ

และเตรียมไฟล์รูปถ่ายชุดครุย

เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์

ในระหว่างวันจันทร์ที่ 25 กันยายน – วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560

และ Up Load รูปถ่ายชุดครุย เข้าสู่ระบบด้วย


หมายเหตุ

1. หากนักศึกษาตรวจสอบรายชื่อเรียบร้อยแล้วไม่พบรายชื่อ

ขอให้ติดต่อส่วนทะเบียนและประมวลผลโดยด่วน

2. ข้อจำกัดรูปถ่ายชุดครุย

• ขนาด 1x1.5 นิ้ว

• ขนาดไฟล์ไม่เกิน 200 KB

• ไฟล์ชนิด JPEG image (.JPG) เท่านั้น

• ตั้งชื่อไฟล์รูปเป็น “รหัสประจำตัวนักศึกษา”

3. นักศึกษาที่เป็นนักศึกษาวิชาทหาร แต่ยังไม่ได้รับคำสั่งแต่ตั้งยศ

“ว่าที่ร้อยตรี” อย่างเป็นทางการ ขอให้ใช้ถ่ายรูปชุดครุยด้วยชุดนักศึกษาเท่านั้น

4. กรณีที่นักศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว

แต่ไม่สำเร็จการศึกษาภายในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560

นักศึกษาจะต้องดำเนินการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป

ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   11 กันยายน 2560
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH