ประกาศ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ที่อัพโหลดเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ครบ

นักศึกษาที่อัพโหลดเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ครบ
ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ตั้งแต่บัดนี้ – 25 สิงหาคม 2560

เข้าสู่ระบบ

มิฉะนั้นจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560

ตรวจสอบรายชื่อ

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

สำนักวิชาการจัดการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

สำนักวิชานิติศาสตร์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

สำนักวิชานวัตกรรมสังคม

สำนักวิชาจีนวิทยา

ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   15 สิงหาคม 2560
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH