ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 4/2559

โปรดทราบ
ครั้งที่ของการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559
ครั้งที่ 4 ระบบจะแสดงผลเป็นครั้งที่ 5

1. รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
     ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 4

2. กำหนดการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี
     ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 4
     คือวันเสาร์ ที่ 27 – วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม 2560

ทั้งนี้นักศึกษาสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมการสอบ
และชำระค่าธรรมเนียมการสอบได้
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560
ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   8 พฤษภาคม 2560
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH