ประกาศนักศึกษาที่มีหนี้สินค้างชำระกับทางมหาวิทยาลัย

นักศึกษาทุกคนที่มีหนี้สินค้างชำระกับทางมหาวิทยาลัย ให้ติดต่อชำระเงินที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคาร AD 2 ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 หากนักศึกษาไม่ชำระเงินภายในกำหนด ส่วนการเงินจะดำเนินการล็อคระบบลงทะเบียนเรียนนักศึกษาต่อไป
ประกาศโดย   ส่วนการเงินและบัญชี   วันที่ประกาศ   24 เมษายน 2560
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH