นักศึกษาท่านใดมีความประสงค์จะลงทะเบียน ในภาคเรียน 3/2559 ให้มาลงชื่อ

ประกาศ
สำนักวิชาศิลปศาสตร์วางแผนจะเปิดรายวิชาดังต่อไปนี้
ในภาคเรียน 3/2559
นักศึกษาท่านใดมีความประสงค์จะลงทะเบียน
ให้มาลงชื่อด่วน ที่สำนักวิชาฯ
ภายในวันที่ 25 เมษายน 2560 ก่อนเวลา 16.00 น.
วิชาดังนี้
100612 4 English 3 นักศึกษารหัส 56xxxxxxx, นักศึกษา re-ID, นักศึกษาคาดว่าจะจบการศึกษาในภาคเรียนที่ 3/60
1006129 Critical and Analytical Skills ID 583100x
1006142 Foundations of College English 2 ID 593100xx
1006234 Digital Media Literacy ID 5831006xxx
1006236 English Reading and Writing 2 ID 58x
1006237 Introduction to Language and Linguistics ID 583100
1006238 Foundations and Analysis of Literary Works ID 583100xx
1006311 Morphology and Syntax ID 5631006xxx
1006312 English Phonetics and Phonology ID 5631006xxx
1006323 Business Writing ID 5631006xxx
1006327 Discourse Analysis ID 5631006xxx
1006481 Senior Project ID 5631006xxx
1006482 Research and Seminar ID 5631006xxx
ประกาศโดย   สำนักวิชาศิลปศาสตร์   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2560
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH