ยื่นผลสอบ HSK ทดแทน Exit-Examination 4/2559


การนำผลการสอบ HSK มาทดแทน Exit-Examination ครั้งที่ 4/2559 (สอบวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560)
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
หากประสงค์จะนำผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาจีน (HSK) มาทดแทนผลการสอบรายวิชา Major
ให้ยื่นคำร้องขอยื่นผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาจีน (HSK) พร้อมสำเนาผลการสอบ (HSK) ที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาแล้ว ณ ส่วนทะเบียนและประมวลผล
ภายในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 เท่านั้น

Download คำร้องขอยื่นผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาจีน (HSK)
ประกาศโดย   Registrar   วันที่ประกาศ   21 มีนาคม 2560
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH