ประกาศให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วยื่นคำร้องขอรับเงินคืน

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอรับเงินคืนค่าประกันของเสียหายทั่วไป ในระบบบริการการศึกษา (RGE) ให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 **หากไม่ดำเนินการยื่นคำร้องขอรับคืนเงินดังกล่าว จะถือว่าไม่ประสงค์ขอรับเงินคืนตามประกาศของมหาวิทยาลัยต่อไป**
ประกาศโดย   ส่วนการเงินและบัญชึ   วันที่ประกาศ   9 กุมภาพันธ์ 2560
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH