การขออนุมัติสำเร็จการศึกษา

ส่วนทะเบียนและประมวลผล

จะดำเนินการขออนุมัติสำเร็จการศึกษา เฉพาะนักศึกษาที่ไม่มีหนี้สินค้างชำระต่อมหาวิทยาลัยเท่านั้น

หากนักศึกษามีหนี้สินค้างชำระต่อมหาวิทยาลัย โปรดดำเนินการชำระให้เรียบร้อย

มิฉะนั้นจะไม่ถูกเสนอรายชื่ออนุมัติให้สำเร็จการศึกษา

ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   20 มกราคม 2560
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH