การเตรียมตัวก่อนเข้าห้องสอบวิธีดูตารางสอบ ในระบบ REG   คลิก

แนวปฏิบัติในการสอบ ณ ห้องกักตัวนักศึกษา   คลิก


การเตรียมตัวก่อนเข้าห้องสอบ ดังต่อไปนี้

1. ให้นักศึกษาตรวจสอบว่ามี เอกสารใดๆ นำติดตัวเข้าห้องสอบหรือไม่ หากพบว่ามี ให้นำมามอบแก่ผู้ควบคุมการสอบทันที มิฉะนั้น หากตรวจพบภายหลัง จะถือว่า เจตนาทุจริตในการสอบ จะได้รับ F ทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น

2. ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ในห้องสอบ เช่น โทรศัพท์มือถือ, Smart Watch

3. อนุญาตให้นำกระเป๋าสตางค์ และ โทรศัพท์ (ปิดเครื่อง) เข้าห้องสอบโดยให้วางไว้ที่พื้นข้างเก้าอี้ หรือใต้เก้าอี้ เท่านั้น (เพื่อป้องกันการสูญหาย)

4. มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญหายของทรัพย์สิน ที่นักศึกษานำติดตัวมาในระหว่างการสอบ

5. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องน้ำระหว่างการสอบ ยกเว้น เหตุสุดวิสัยและมีความจำเป็นเร่งด่วน โดยอยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมการสอบอย่างเคร่งครัด

6. นักศึกษาต้องตรวจสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และเข้าสอบตามตารางสอบที่กำหนดไว้

7. นักศึกษาต้องเตรียมบัตรประจำตัวนักศึกษา เพื่อแสดงตนในการเข้าสอบด้วย

8. นอกเหนือจากข้อ 1 -6 นักศึกษาต้องปฏิบัติตาม ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย ข้อปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ พ.ศ. 2550 อย่างเคร่งครัด


*** ดูรายละเอียด ข้อปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ (คลิก) ***


คำเตือน

การกระทำทุจริตในการสอบมีโทษได้รับสัญลักษณ์ F ทุกรายวิชามีผลให้อาจพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและจัดสอบ
โทร.053-916374

ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   1 ตุลาคม 2561
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH