การเตรียมตัวก่อนเข้าห้องสอบ


1. ให้นักศึกษาตรวจสอบว่ามี เอกสารใดๆ นำติดตัวเข้าห้องสอบหรือไม่ หากพบว่ามี ให้นำมามอบแก่ผู้ควบคุมการสอบทันที มิฉะนั้น หากตรวจพบภายหลัง จะถือว่า เจตนาทุจริตในการสอบ จะได้รับ F ทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น

2. ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ในห้องสอบ เช่น โทรศัพท์มือถือ, Smart Watch

3. อนุญาตให้นำกระเป๋าสตางค์ และ โทรศัพท์ (ปิดเครื่อง) เข้าห้องสอบโดยให้วางไว้ที่พื้นข้างเก้าอี้ หรือใต้เก้าอี้ เท่านั้น (เพื่อป้องกันการสูญหาย)

4. มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญหายของทรัพย์สิน ที่นักศึกษานำติดตัวมาในระหว่างการสอบ

5. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องน้ำระหว่างการสอบ ยกเว้น เหตุสุดวิสัยและมีความจำเป็นเร่งด่วน โดยอยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมการสอบอย่างเคร่งครัด

6. นักศึกษาต้องตรวจสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และเข้าสอบตามตารางสอบที่กำหนดไว้

7. นักศึกษาต้องเตรียมบัตรประจำตัวนักศึกษา เพื่อแสดงตนในการเข้าสอบด้วย

8. นอกเหนือจากข้อ 1 -6 นักศึกษาต้องปฏิบัติตาม ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย ข้อปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ พ.ศ. 2550 อย่างเคร่งครัด


*** ดูรายละเอียด ข้อปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ (คลิก) ***


คำเตือน

การกระทำทุจริตในการสอบมีโทษได้รับสัญลักษณ์ F ทุกรายวิชามีผลให้อาจพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและจัดสอบ
โทร.053-916374

Preparing for Examination


1. Students must give all notes or any papers found in their pencil cases or pockets to the proctoring subcommittee; possession of these materials can be considered intentional cheating on the exam will receive the grade of F in all subjects in that semester.
2. Do not use all communication devices such as Mobile Phone, Smart Watch.
3. Permit to bring wallet and mobile phone but turn it off and put under or beside the table only. (to prevent lost).
4. The University will not be responsible for the loss of examinees' belongings during the exam period.
5. Examinees are not permit to use restroom during the examination. except there are a force majeure and an urgent need by which is in the consideration of the proctors.
6. Students must check your exam date, time and room in examination schedule.
7. Student must produce to the proctor before every examination his/her student indentification card or a temporary student indentification paper or any other photograph-bearing card issued by a state authority.
8. Apart from No. 1-6, Students have to strictly follow Mae Fah Luang University's regulations concerning student's examination practices, year 2007.
ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   1 ตุลาคม 2561
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH