การเตรียมตัวก่อนเข้าห้องสอบ


1. ให้นักศึกษาตรวจสอบว่ามี เอกสารใดๆ นำติดตัวเข้าห้องสอบหรือไม่ หากพบว่ามี ให้นำมามอบแก่ผู้ควบคุมการสอบทันที มิฉะนั้น หากตรวจพบภายหลัง จะถือว่า เจตนาทุจริตในการสอบ จะได้รับ F ทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น

2. อนุญาตให้นำกระเป๋าสตางค์ และ โทรศัพท์ (ปิดเครื่อง) เข้าห้องสอบโดยให้วางไว้ที่พื้นข้างเก้าอี้ หรือใต้เก้าอี้ เท่านั้น (เพื่อป้องกันการสูญหาย)

3. มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญหายของทรัพย์สิน ที่นักศึกษานำติดตัวมาในระหว่างการสอบ

4. ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าห้องน้ำระหว่างการสอบ โดยนักศึกษาต้องทำภารกิจส่วนตัว ให้เรียบร้อยก่อนเข้าสอบ

5. นักศึกษาต้องตรวจสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และเข้าสอบตามตารางสอบที่กำหนดไว้

6. นอกเหนือจากข้อ 1 -5 นักศึกษาต้องปฏิบัติตาม ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย ข้อปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ พ.ศ. 2550 อย่างเคร่งครัด


*** ดูรายละเอียด ข้อปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ (คลิก) ***


ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   3 กันยายน 2558
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH