เอกสารประกอบการเบิกค่าเรียนบุตรข้าราชการ(ใบเสร็จอิเล็คทรอนิกส์)

นักศึกษาที่เป็นบุตรข้าราชการ และใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็คทรอนิกส์ในการขอเบิกค่าเล่าเรียนกับหน่วยงานของผู้ปกครองนั้น นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารการขออนุมัติใช้ลายเซ็นอิเล็คทรอนิกส์ฯประกอบการขอเบิกค่าเล่าเรียนได้ในเวปไซด์ของส่วนการเงินและบัญชี ดังนี้
คลิกเพื่อดูรายละเอียด 053-916016
ประกาศโดย   ส่วนการเงินและบัญชี   วันที่ประกาศ   9 กุมภาพันธ์ 2560
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH