ข่าวประกาศ
 
 ข่าวส่วนทะเบียนและประมวลผล
 1.ประกาศรับสมัครผู้ร่วมเรียนบางรายวิชา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 (ด่วนมากที่สุด)
 2.กำหนดการย้ายสาขาวิชา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 (ด่วนมากที่สุด)
 3.ประกาศ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ที่อัพโหลดเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ครบ/ไม่สมบูรณ์ (ด่วนมากที่สุด)
 4.รายชื่อนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ที่ยังไม่ส่งแบบฟอร์มตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาใหม่ (ด่วนมากที่สุด)
 5.ระบบยื่นขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ (ด่วนมากที่สุด)
 6.ระบบขอหนังสือสำคัญออนไลน์ (ด่วนมากที่สุด)
 7.ตัวอย่างเอกสารสำคัญทางการศึกษา
 8.วิธีดูตารางสอบในระบบ REG
 9.กำหนดการเปิด – ปิดและปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 
 ข่าวการลงทะเบียน
 1.กิจกรรมแนะนำระบบลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 (ด่วนมากที่สุด)
 2.กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียน 2/2560 นศ.หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต รหัส 5732201xxx และ 5832201xxx (ด่วนมากที่สุด)
 3.กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียน 2/2560 นศ.หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รหัส 5932101xxx (ด่วนมากที่สุด)
 4.กำหนดการแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า 2/2560 (ด่วน)

 
 ข่าวการสำเร็จการศึกษา
 1.การรับหนังสือสำคัญทางการศึกษา (ฉบับสำเร็จการศึกษา) เดือนพฤศจิกายน
 2.นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

 
 ข่าวงานจัดสอบและผลการศึกษา
 1.ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ตารางห้องสอบในการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
(ด่วนมากที่สุด)
 2.นักศึกษาที่มีความประสงค์จะทักท้วงผลการศึกษาให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอน ภายใน 15 วัน (ด่วนมากที่สุด)
 3.วิธีการคำนวณเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) (ด่วน)
 4.การเตรียมตัวก่อนเข้าห้องสอบ

 
 ข่าวการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
 1.ยื่นผลสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ(CEFR,TOEFL,IELTS)ทดแทน
Exit-Examination 2/2560
 2.ยื่นผลสอบ HSK ทดแทน Exit-Examination 2/2560
 3.ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง การสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
 4.กำหนดการสอบ Exit Examination ปีการศึกษา 2560
 5.ขอบเขตเนื้อหาการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา


 
 ข่าวทั่วไป
 1.หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อส่วนทะเบียนและประมวลผล


 
 ข่าวส่วนการเงินและบัญชี
 1.ประกาศนักศึกษาที่มีภาระหนี้สินค้างชำระกับทางมหาวิทยาลัย (ด่วนมากที่สุด)
 2.ประกาศให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วยื่นคำร้องขอรับเงินคืน (ด่วนมากที่สุด)
 3.เอกสารประกอบการเบิกค่าเรียนบุตรข้าราชการ(ใบเสร็จอิเล็คทรอนิกส์) (ด่วนมากที่สุด)
 4.ประกาศขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินกรณีนักศึกษาชำระเงินผ่านธนาคาร (ด่วนมากที่สุด)
 5.ขั้นตอนการขอรับคืนเงินค่าประกันของเสียหายทั่วไป (ด่วนมากที่สุด)

   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH