ข่าวประกาศ
 
 ข่าวส่วนทะเบียนและประมวลผล
 1.ประกาศกำหนดการย้ายสาขาวิชา
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
(ด่วนมากที่สุด)
 2.ประกาศ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ที่อัพโหลดเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ครบ/ไม่สมบูรณ์ (ด่วนมากที่สุด)
 3.ระบบยื่นขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ (ด่วนมากที่สุด)
 4.ระบบขอหนังสือสำคัญออนไลน์ (ด่วนมากที่สุด)
 5.กำหนดการเปิด – ปิดและปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 
 ข่าวการลงทะเบียน
 1.ประกาศเทียบโอนรายวิชา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 (ด่วนมากที่สุด)
 2.กำหนดการแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า 2/2561
 3.ผลเสียของการไม่ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน
 4.แนะนำการสั่งพิมพ์ ใบแจ้งยอด เพื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

 
 ข่าวการสำเร็จการศึกษา
 1.นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
(ด่วนมากที่สุด)
 2.รายชื่อรับหนังสือสำคัญทางการศึกษา (ฉบับสำเร็จการศึกษา) เดือนพฤศจิกายน (ด่วนมากที่สุด)
 3.ขั้นตอนและกำหนดการขอรับอนุปริญญานิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (ด่วนมากที่สุด)
 4.รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ด่วนมากที่สุด)
 5.ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ด่วนมากที่สุด)

 
 ข่าวงานจัดสอบและผลการศึกษา
 1.ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ตารางห้องสอบในการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 (ด่วนมาก)
 2.แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษา ในการสอบ ณ ห้องกักตัวนักศึกษา (ด่วน)
 3.การเตรียมตัวก่อนเข้าห้องสอบ (ด่วน)
 4.นักศึกษาที่มีความประสงค์จะทักท้วงผลการศึกษาให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอน ภายใน 15 วัน
 5.วิธีการคำนวณเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)

 
 ข่าวการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
 1.ยื่นผลสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ(CEFR,TOEFL,IELTS)ทดแทน
Exit-Examination 2/2561
 2.ยื่นผลสอบ HSK ทดแทน Exit-Examination 2/2561
 3.กำหนดการสอบ Exit Examination ปีการศึกษา 2561
 4.หลักเกณฑ์การนำผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษมาใช้แทนผลการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
 5.หลักเกณฑ์การนำผลการสอบวัดความรู้ภาษาจีน (HSK) มาทดแทนผลการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
 6.ขอบเขตเนื้อหาการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา


 
 ข่าวทั่วไป
 1.หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อส่วนทะเบียนและประมวลผล


 
 ข่าวส่วนการเงินและบัญชี
 1.ประกาศนักศึกษาที่มีหนี้สินค้างชำระกับทางมหาวิทยาลัย (ด่วนมากที่สุด)
 2.เอกสารประกอบการเบิกค่าเรียนบุตรข้าราชการ(ใบเสร็จอิเล็คทรอนิกส์) (ด่วนมากที่สุด)
 3.ประกาศขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินกรณีนักศึกษาชำระเงินผ่านธนาคาร (ด่วนมากที่สุด)
 4.ขั้นตอนการขอรับคืนเงินค่าประกันของเสียหายทั่วไป (ด่วนมากที่สุด)

   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH