1 สรุปรายวิชาเลือกเสรี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 (ด่วนมากที่สุด)
2 กำหนดการลงทะเบียนเรียน รอบที่ 2 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 (ด่วนมากที่สุด)
3 กำหนดการและขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 (ด่วนมากที่สุด)
4 ประกาศการขอเทียบโอนรายวิชา สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 (ด่วนมากที่สุด)
5 นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะขอลงทะเบียนเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 1/2565 (ด่วนมาก)
6 รูปแบบการจัดสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 5/64 และ 6/64 (ด่วนมาก)
7 วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
8 ผลเสียของการไม่ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน

ติดต่อสอบถาม

ส่วนทะเบียนและประมวลผล อาคาร AS ห้อง 107-108 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

ฝ่ายบริการการศึกษาและจัดการทั่วไป
0 5391 6107
0 5391 6544
0 5391 6545
ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
0 5391 6370
0 5391 6371
0 5391 6372
0 5391 6369
ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและจัดสอบ
0 5391 6373
0 5391 6374
ฝ่ายรับนักศึกษา
0 5391 6103
0 5391 6104
0 5391 6105
0 5391 6106
ฝ่ายระเบียนการศึกษา
0 5391 6433
0 5391 6546
0 5391 6547